05.08.2015

Prokura - szczególny rodzaj pełnomocnictwa

Kamila Kowalska
Radca Prawny

Kategoria: Porady Prawne Online

 

Czym jest prokura?

Odpowiedź:

Prokura jest specjalnym rodzajem pełnomocnictwa udzielanym przez przedsiębiorcę. O specyfice prokury można mówić w trzech podstawowych aspektach.

Pierwszą kwestią charakteryzującą prokurę jest ograniczony katalog podmiotów, które mają możliwość udzielenia prokury. Mianowicie prokury udzielić może przedsiębiorca podlegający obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców. Koleją charakterystyczną cechą prokury jest zakres umocowania, wynikający z ustawy, co nierozłącznie wiąże się z przekroczeniem zakresu umocowania pełnomocnika, określonego w art. 98 Kodeksu cywilnego.

Skuteczne udzielenie prokury wymaga zachowania formy pisemnej. Niedochowanie formy pisemnej powoduje nieważność prokury. Udzielenie oraz wygaśnięcie prokury podlega obowiązkowemu zgłoszeniu w rejestrze przedsiębiorców w terminie 7 dni od udzielenia bądź wygaśnięcia prokury.

Kto może zostać prokurentem? Prokurentem może zostać wyłączne osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (osoba, która ukończyła 18 rok życia i nie jest ubezwłasnowolniona).

Jaki jest zakres umocowania prokurenta? Regułą wynikającą z regulacji kodeksowych jest umocowanie prokurenta do dokonywania czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Oznacza to, iż prokurent uprawniony jest do reprezentowania mocodawcy przed wszystkimi sądami oraz organami państwowymi i samorządowymi. Prokurent uprawniony jest m.in. do zawierania umów z kontrahentami (umów sprzedaży, umów najmu), umów o pracę, sporządzania i wnoszenia pozwów. Prokurent uprawniony jest do składania oświadczeń w imieniu mocodawcy oraz przyjmowania oświadczeń kierowanych do przedsiębiorcy. Należy pamiętać, że wszystkie czynności prokurenta odnoszą bezpośredni skutek w stosunku do mocodawcy.

Prokura może zostać odwołana w każdym momencie. Wówczas wygaśnięcie prokury następuje z chwilą skutecznego doręczenia oświadczenia prokurentowi.

Dokument prokury powinien zawierać następujące elementy:

- datę udzielenia prokury

- dane przedsiębiorcy

- dane osoby powołanej na prokurenta (imię, nazwisko, adres zamieszkania, seria i numer dowodu osobistego)

- podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy.

©2015 Kamila Kowalska-Jakubiec Kancelaria Radcy Prawnego. Ten serwis używa cookies (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na ich stosowanie). Projekt strony  webapper.pl