31.08.2015

Upadłość konsumencka

Kamila Kowalska
Radca Prawny

Kategoria: Porady Prawne Online

 

Mam długi, straciłem pracę i nie mam żadnego majątku. Czy mogę ogłosić upadłość?

Odpowiedź:

Upadłość konsumencka określa konsumenckie postepowanie upadłościowe przewidziane dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które stały się niewypłacane. Postępowanie ma na celu:

- oddłużenie czyli umorzenie niezaspokojonych zobowiązań upadłego;

- likwidację majątku upadłego poprzez spieniężenie i podział między wierzycieli;

- wykonanie Planu Spłaty Wierzycieli przez upadłego – ratalną spłatę wierzycieli w kwocie ustalonej przez sąd.

Jakie warunku musi spełnić konsument, by umorzyć długi w ramach upadłości konsumenckiej? Bezwzględnym warunkiem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest trwała utrata zdolności wykonywania zobowiązań pieniężnych. Za niewystarczające uznaje się istnienie samego zagrożenia niewypłacalnością.  Podkreślić należy, że z instytucji upadłości konsumenckiej nie mogą skorzystać konsumenci, których umyślnie przyczynili się do niewypłacalności. Umyślność lub rażące niedbalstwo wykluczają oddłużenie.

Aby skorzystać z instytucji ogłoszenia upadłości konsumenckiej należy złożyć do Sądu Rejonowego, Wydziału Gospodarczego ds. upadłościowych i naprawczych właściwego wg. miejsca zamieszkania dłużnika wniosek o ogłoszenie upadłości.

Wniosek powinien zawierać:

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz numer PESEL dłużnika,

2) wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika;

3) wskazanie okoliczności, uzasadniających złożenie wniosku i ich uprawdopodobnienie;

4) aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników;

5) spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty;

6) spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności; wskazanie wierzytelności w spisie wierzytelności spornych nie stanowi jej uznania;

7) listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych;

8) oświadczenie dłużnika, że nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 4914 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2014 r., poz. 1626).

Opłata od wniosku wynosi 30,00 zł.

©2015 Kamila Kowalska-Jakubiec Kancelaria Radcy Prawnego. Ten serwis używa cookies (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na ich stosowanie). Projekt strony  webapper.pl