03.02.2016

Mobbing

Kamila Kowalska
Radca Prawny

Kategoria: Porady Prawne Online

 

Czym jest mobbing?

Odpowiedź:

Definicja mobbingu zawarta została w art. 943 §2 Kodeksu Pracy.

Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Mobbing stanowi zjawisko patologiczne w miejscu pracy i dotyczy pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Mobbing jest zawsze działaniem celowym.

Wydaje się, że spotykając się z mobbingiem, będącym zjawiskiem bardzo złożonym pracownicy często mają kłopot z tym by dochodzić roszczeń przysługujących pracownikom od pracodawcy. Dlatego w każdym przypadku należy dokładnie przyjrzeć się zrachowaniom składającym się na mobbing. Podkreślenia wymaga fakt, że mobbing nigdy nie występuje z winy pracownika. Mobbing określany jest jako naganne zachowanie pracodawcy lub współpracownika, mające na celu m.in ośmieszenie pracownika. Zaznaczyć należy, że każdorazowe stosowanie praktyk mobbingowych będzie powodować ingerencję w dobra osobiste człowieka.

Wśród działań mobbingowych wyróżnić można w szczególności nadmierną kontrolę pracownika, ośmieszanie, obraźliwe maile, szykany w stosunku do pracownika. Także pozbawianie pracownika możliwości wyrażania własnych opinii lub przeszkadzanie mu w komunikacji wypełnia znamiona mobbingu.

Podkreślić należy, że mobbing to działanie długotrwałe. By móc uzyskać ochronę prawną pracownik zobowiązany jest za pomocą środków dowodowych (zeznania świadków, dokumenty prywatne, maile) wykazać czas w którym miały miejsce zachowania mobbingowe.  W polskim systemie prawa brak przepisu który definiowałby pojęcie długotrwałości. W niemalże każdym przypadku istnieje trudność związana jest z dookreśleniem długotrwałości, dlatego też należy dokładnie przeanalizować nasilenie i natężenie zjawisk patologicznych kierowanych przeciwko pracownikowi.

Ochrona przed mobbingiem przysługuje wyłącznie osobom pozostającym w stosunku pracy. Osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa o dzieło, umowa zlecenie) pozbawione są ochrony prawnej przed mobbingiem.

Do roszczeń przysługujących pracownikowi z tytułu mobbingu należą: zadośćuczynienie za doznaną krzywdę oraz odszkodowanie.

 

©2015 Kamila Kowalska-Jakubiec Kancelaria Radcy Prawnego. Ten serwis używa cookies (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na ich stosowanie). Projekt strony  webapper.pl