29.09.2016

Odstąpienie od umowy sprzedaży

Kamila Kowalska
Radca Prawny

Kategoria: Porady Prawne Online

 

Odstąpienie od umowy sprzedaży - kiedy możliwe? 

Odpowiedź:

Odstąpienie od umowy sprzedaży  nieruchomości (ustawowe) możliwe jest w przypadku gdy jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej. W takiej sytuacji druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania umowy z zastrzeżeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy.

W pewnych sytuacjach strona może od umowy odstąpić bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, m.in. gdy:

-        strony zastrzegły w umowie prawo odstąpienia od umowy zastrzeżone na wypadek niewykonania umowy w ściśle określonym terminie;

-        wykonanie zobowiązania po terminie nie miałoby dla drugiej strony znaczenia ze względu na właściwości zobowiązania albo ze względu na cel umowy, znany stronie będącej w zwłoce.

Co jednak w  przypadku, gdy jedna ze stron wykonała swoje świadczenie w części, np. kupujący uiścił część umówionej ceny sprzedaży, pozostając w zwłoce z zapłatą pozostałej części ceny sprzedaży? Czy możliwe jest odstąpienie od umowy sprzedaży nieruchomości przez sprzedającego w sytuacji gdy kupujący pozostaje w zwłoce z zapłatą części ceny?

Zgodnie z najnowszym orzecznictwem Sądu Najwyższego możliwym jest odstąpienie od umowy sprzedaży nieruchomości przez sprzedającego także wówczas, gdy kupujący jest w zwłoce z zapłatą tylko części umówionej ceny sprzedaży.  

Nadmienić należy, że strona, która odstępuje od umowy wzajemnej, obowiązana jest zwrócić drugiej stronie wszystko, co otrzymała od niej na mocy umowy. Ponadto może żądać nie tylko zwrotu tego, co świadczyła, lecz również naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania. 

©2015 Kamila Kowalska-Jakubiec Kancelaria Radcy Prawnego. Ten serwis używa cookies (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na ich stosowanie). Projekt strony  webapper.pl